baslikyeni.jpg

 

                                                       BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’nin, personele, birim kooperatiflere ve ortaklarına, tedarikçilere ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunulan kişi ve kuruluşlara yapılacak ön ödeme, avans ve kredi verilmesi ile ilgili şartların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1)  Bu Yönetmelik, Birlik’ te iş sözleşmesi ile çalışan personele,  herhangi bir hizmet için yapılacak görevlendirmelerde ilgili kişilere, kooperatiflerin yapacakları yatırımlara ve uygulayacakları projelere, kooperatifleri aracılığı ile Birliğe süt veren kooperatif ortaklarına,  mal veya hizmet alınan tedarikçilere, kişi ve kuruluşlara hangi şart ve şekilde ön ödeme, avans veya kredi verilebileceği ile ilgili usul ve esasları  kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)  Bu Yönetmelik, Birlik genel kuruluna sunulmak üzere, yönetim kurulunca alınan 27.05.2020 tarih ve 2020/16 sayılı karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) BİRLİK: Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’nin kurum olarak hükmi şahsiyetini,

b) BİRLİK YÖNETİMİ:  Birlik Yönetim Kurulu’ nu,

c) İDARE: Birlik tüzel kişiliğini temsil eden ve yönetim kurulu adına imza yetkisi verilen üst düzey yöneticilerini,

d) BİRLİK MÜDÜRÜ: Ana sözleşmenin 56. maddesine göre yönetim kurulunca atanan personeli, atanmaması veya yetkilendirilmemesi durumunda yetkilendirilen yönetim kurulu murahhas üyesini,

e) PERSONEL: 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tanımlanan ve iş sözleşmesi ile çalışan kişileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön ödeme, avans ve kredilendirme uygulama şartları

 

Ön ödeme ve avans uygulaması

MADDE 5- (1) Personele avans ve kredi verilme şekil ve şartları:

a)      Personele görevi gereği geçici seyahate çıkma sürecinde alacağı yolluğa veya yapılacak harcamalara karşılık olmak üzere 37-İK.502-07-07 nolu “İl Dışı Görevlendirme Formu ” (EK-1) düzenlenerek, avans şeklinde ön ödeme yapılabilir. Verilecek avans miktarı il dışı görevlendirme formunda belirtilir.

b)     İl içi yapılacak hizmet veya mal alımlarında kullanılmak üzere, gerektiğinde hizmeti yerine getirmek üzere görevlendirilen kişiye bu amaçla kullanılmak üzere avans şeklinde ödeme yapılabilir. Bu husus tediye fişinde veya banka havale işlemi ile ilgili belgede belirtilir.

c)      Personele yapılacak olan avans ödemesi, banka maaş hesabına yapılabileceği gibi maaşının yarısını geçmeyen tutarların ödemesi nakit olarak da yapılabilir.

d)     Verilen avansın,  görevin tamamlanması veya ihtiyacın ortadan kalkması halinde bir hafta içerisinde mahsup işleminin yapılması gerekir. Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için ödeme yapılamaz. Ön ödemeler hangi iş için verilmişse o iş için kullanılır.

e)      Mahsup döneminde ibraz edilen harcama belgelerinin tarihi, görevlendirmenin yapıldığı tarihten önceki tarihe ait olmamalıdır.

f)       Personel dışında birlik yönetim ve denetim kurulu üyelerinden görevlendirme yapılması halinde de aynı kurallar çerçevesinde işlem yapılır.

 

Personel Kredi Uygulaması

MADDE 6- (1) Birlik genel kurulunca onaylanan bütçe ve uygulama esasları çerçevesinde, aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda personele kredi ödemesi yapılabilir. Bu kapsamda;

a)   Personele,  maaş veya ücretin iki katına kadar en fazla bir yıl süreli taksitlendirilmek kaydıyla birim sorumlusunun önerisi, idarenin onayı ile kredi şeklinde ödeme yapılabilir. Verilen kredi kapatılmadığı sürece yeni bir kredi ödemesi yapılmaz.

b)    Kredi talebi 37-İK.505-07 nolu “Maaş Karşılığı Kredi Kullanma Talep Formu” (EK-2)  ile ilgili birimlerce de uygun görülmesi halinde Birlik Müdürlüğüne iletilir. İdarece onaylandıktan sonra ilgiliye ödeme yapılır. Ödemenin onaylanabilmesi için kredi talebinin uygun bir gerekçeye dayanması gerekir.

c)    Herhangi bir nedenle verilen kredinin tahsili mümkün olmadığı takdirde, varsa alacağından tahsil edilir. Bunun mümkün olmaması halinde ilgilinin hakkında yasal işlem yapılır.

 

 

Kooperatif yatırım ve proje kredisi

MADDE 7- (1) Kooperatif yatırım ve projelerine kredi katkısı sağlanması:

a)      Birim kooperatiflere, kooperatifleri adına yapacakları yatırıma veya uygulayacakları projeye katkı amacıyla, Birlik olarak oluşturulan kredi destek fonundan ödeme yapılabilir.

b)      Kredi talebine esas kooperatif yatırımının veya uygulanacak projenin ortaklarının yararına olması, müşterek sorunlarının çözümüne katkı sağlaması ve onlara ekonomik fayda sağlayan, projelendirilmiş bir yatırım olması gerekir.

c)      Kooperatifçe herhangi bir finans kuruluşuna verilen proje için, gerekli olan öz kaynağa katkı için Birlik yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde ödeme yapılabilir.

d)      Uygulanacak proje için yapılacak yatırımın, finansal analizinin ve yatırım tutarının belirlenmiş olması, kooperatifçe karşılanacak öz kaynak miktarının, ortaklardan alınacak ek ödeme miktarının ve ödeme şartlarının belirlenmesi, yatımın faaliyete geçme sürecinin kararlaştırılmış olması ve genel kurulca, katılan ortakların çoğunluğu tarafından onaylanmış olması gerekir. 

e)      Genel kurulda alınan karara dayanılarak yönetim kurulunca alınan karar ve proje dokümanları ile birlikte 37-MFB.605 nolu ‘Kooperatif Yatırım Projeleri Kredi Talep Formu’ (EK-3) ile Birlik yönetim kuruluna başvuruda bulunulur. Birlik yönetim kurulunca kooperatifçe yapılacak yatırımın uygunluğu, kredi talebinin miktarı ve Birliğin bütçe imkânları dikkate alınarak kredilendirilebilir.

f)       Kredinin geri ödemesinin taksitlendirilmiş şekliyle en geç bir yıl içerisinde yapılacağı, kooperatif yönetim kurulu tarafından alınacak kararda taahhüt edilir. Verilen krediye yıllık % 5 oranında faiz uygulanır.

g)      Birlik tarafından kooperatif adına tahsis edilen kredi ödemesi, yatırım sürecindeki gerçekleşme durumuna göre kooperatifin banka hesabına yapılır.

h)      Birlik kooperatif tarafından yürütülen yatırımın öngörülen projeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemeye yetkilidir. Projenin öngörülen şekliyle yürütülmediğinin tespiti halinde verilen kredinin yasal yollardan tahsili cihetine gidilir.

 

Birim kooperatifler adına yapılan diğer ödemeler

MADDE 8- (1) Birliğimiz aracılığı ile süt pazarlayan birim kooperatifler adına prim, vergi ve diğer borçlarına karşılık olmak üzere ödeme yapılabilir. Ancak kooperatife ait bu borcun ödenme süresinin üç ayı geçmemesi gerekir.  Birlik yönetim kurulunca bir aylık aralarla iki kez yapılan uyarılara rağmen kooperatif borcunun ödenmemesi durumunda borçlu kooperatif aleyhine yasal işlem başlatılır.

 

Kooperatif ortaklarına avans verilmesi şartları

MADDE 9- (1) Kooperatifi aracılığı ile süt pazarlaması yapan birim kooperatif ortaklarına süt alacağından mahsup edilmek üzere belirli şartlarda avans olarak ön ödeme yapılabilir.

 

a)      Süt avansı verilebilmesi için birim kooperatif ortağının kendisinin veya 1. Derece yakın akrabalık bağı olan yakınlarının ciddi sağlık sorunlarının olması ve il dışında tedavisinin gerekli olduğunun yönetim kurulunca teyit edilmesi durumunda ve 37-MFB. 607-03 nolu “Avans Talep Formunun” ( EK-4) düzenlenerek birlik yönetimine intikal ettirilmesi gerekir.

b)      Verilen avans bir aylık süt bedelinden fazla olamaz. Ancak çok özel ve uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda avans miktarı iki aylık süt bedeline kadar artırılabilir. Verilen avans ilk ödenecek süt bedelinden kesilir. Uzun vadeli verilmişse muhasebe biriminin inisiyatifi ile ödeme süresi düzenlenebilir.

c)      Kooperatif hizmetlerinde kullanılan süt nakliye aracı ve benzeri alet ve ekipman alacak olan ve kooperatif adına hizmet yürüten kişilere de kooperatif yönetiminin uygun görmesi durumunda avans şeklinde ön ödeme yapılabilir. Talebin haklı gerekçeye dayanması, Birliğin imkânları ve talep edilen miktar, ödeme şekli ve taahhüdü değerlendirilerek Birlik yönetim kurulunun onayı ile ödeme yapılabilir.

d)      Avans talebinde bulunan ortağın bağlı olduğu kooperatif yönetiminin talebine müteakip, Birlik muhasebe birim yetkilisinin uygun görüşü ile idarece onaylanmasından sonra, yasal limitleri aşması durumunda kooperatifin banka hesabına, aşmadığında ise doğrudan talep eden kooperatif ortağına nakit olarak ödeme yapılabilir.

 

MADDE 10- (1) Kooperatif ortağına verilen süt avansının, çeşitli nedenlerden dolayı geri tahsilinin mümkün olmaması durumunda kooperatif yönetiminden talep edilir. Yapılan iki uyarıya rağmen verilen süre içerisinde ödeme gerçekleşmediği takdirde öncelikle kooperatif ortağı, mümkün olmaması durumunda birim kooperatif hakkında yasal işlem başlatılır.

 

Mal ve Hizmet alımında avans şeklinde ön ödeme yapılması

MADDE 11- (1) Birlik tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında etkinliğin, ekonomikliğin ve verimliliğin sağlanması, mevcut ödeneklerin kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kullanımının sağlanması amacıyla avans şeklinde ön ödeme yapılabilir.

a)      Birlik adına yapılacak mal ve hizmet alımlarında ön ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacaksa ön ödeme miktarının belirlenmesine yönetim kurulunca karar verilir.

b)      Birlik adına yapılacak olan mal veya hizmet alımında sorun yaşanabileceği dikkate alınarak,  yapılacak ön ödemenin geri tahsilini sağlamak amacıyla tahsil kabiliyeti olan ne tür bir belge alınacağı ve tutarının ne miktar olacağı konularında yönetim kurulu yetkilidir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Son Hükümler


Yönetmeliğin niteliği

MADDE 12 - (1)  Bu Avans ve Kredi Yönetmeliği, Birlik tarafından uygulanan tüm mevzuatın  eki niteliğindedir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, Borçlar Kanunu, Birlik Ana Sözleşmesi, genel kurul kararları ve Birliğin yürürlükte olan diğer mevzuatları ile birlikte uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikte gerekli görünen değişiklikler, yönetim kurulu tarafından görüşülüp genel kurulun onayına sunulur. Değişikliğin kabul edildiği genel kurulun tarihi yönetmeliğin sonunda belirtilir.  Yapılan değişiklik eski yönetmelik hükümleri gibi uygulanır.

 

Yönetmelikte düzenlenmeyen konular

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan genel hükümler uygulanır.

 

Yürürlük 

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, …/…/… Tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim kurulu yürütür.

1-      37-İK.502-07-07 İl Dışı Görevlendirme Formu

2-      37-İK.505-07 Maaş Karşılığı Kredi Kullanma Talep Formu

3-      37-MFB.605 Kooperatif Yatırım projeleri Kredi Talep Formu

     4-      37-MFB.607-03 Avans Talep Formu

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Tuesday the 16th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates