baslikyeni.jpg

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1–  Bu Yönetmelik ile Birliğe bağlı birim kooperatiflerin ağırlıklı faaliyet konularına göre ilçe ve sektör bazında temsilinin sağlanması, kooperatiflerle Birlik arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sektörlerin sorunlarını gerektiğinde ilgili taraflarla kapsamlı tartışılmasına zemin hazırlanması ve Birlik faaliyetlerinin daha etkin sürdürülmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2– Bu yönetmelik, Birlik ile Birliğe bağlı birim kooperatiflerin ağırlıklı faaliyet konularına göre oluşturulacak danışma kurulunun ve sektörel kurulların hangi usul ve esaslara göre belirleneceğini ve uygulamanın nasıl yürütüleceğini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3– Bu Yönetmelik, birliğin 13.05.2015 tarihinde yapılan yıllık olağan genel kurulunda alınan karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 –  Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Birlik: Kastamonu Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğini,

b)  Kooperatif: Birliğe bağlı birim kooperatifi,

c) Ağırlıklı faaliyet konusu: Birim kooperatifin yaptığı faaliyetler içerisinde en yoğun faaliyet alanını, ( Gerektiğinde yılsonu gelir tablosundaki rakamlar dikkate alınabilir.)

ç) Sektör: Birim kooperatiflerin ağırlıklı faaliyet konuları,

d) Danışma Kurulu: İlçe ve sektör bazında seçimle belirlenen temsilcilerden oluşan kurulu,

e) Temsilci: Birim kooperatifin genel kurulunda seçilen üst birlik temsilcisini,

f) Veri tabanı: Birlik tarafından kooperatiflere şifre verilerek kullanımı sağlanan yazılım programını,

g) Sektörel kurul: Kooperatiflerin ağırlıklı faaliyet konularına göre belirlenen sektörün seçilmiş üyelerinden oluşan kurulu,

h) Danışma Kurulu sekreterliği: Danışma kurulu ile ilgili her türlü bürokratik işlemleri ve toplantı organizasyonlarını gerçekleştiren Birlik personelini,

İfade eder.

                                                                                                                       

Yönetmelik İlkeleri

MADDE 5 – Danışma kurulunun oluşumunda ve işleyişinde genel kurul, yönetim kurulu ve danışma kurulunca verilen yetki, görev ve sorumluluklar ile ilgili mevzuatlar dikkate alınarak hizmetler yürütülür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik İle İlgili Usul ve Esaslar

 

Yönetmelikte Uyulacak Usul ve Esaslar

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin hazırlanmasından ve uygulanmasından öncelikli olarak birlik genel kurulu ve yönetim kurulu sorumludur.

(2) Sektörel kurullarda alınan kararların bağlayıcılığı olmayıp tavsiye niteliği taşır. Ancak Birlik Yönetim Kurulu, alınan tavsiye kararları ile ilgili çalışma yapmak ve sonuçları ile ilgili sektörel kurulu ve danışma kurulunu bilgilendirmek zorundadır.

(3) Danışma kurulunu oluşturulacak sektörler Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir. Yeni sektörlerin oluşturulması veya oluşturulan sektörlerin birleştirilmesine Birlik Yönetim Kurulunca karar verilir.

(4) Sektörel kurullara veya danışma kuruluna ilgili sektörlerle alakalı faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlardan ve merkez birliklerinden uzman kişiler davet edilebilir.

(5) Sektörel kurullar dört aylık dönemlerde, danışma kurulu yılda en az bir kez olmak üzere birlik yönetim kurulunca uygun görülecek zamanlarda toplanır. Ancak danışma kurulu veya sektörel kurul üye tam sayısının 1/3’ünün Birlik yönetim kuruluna yazılı başvurusu halinde birlik yönetim kurulu en geç bir hafta içerisinde danışma kurulunu veya sektörel kurulu toplamak zorundadır.

(6) Danışma kurulunun organizasyon ve dokümantasyon hizmetleri danışma kurulu sekreterliğince yürütülür. Sekreterliğe atama, birlik yönetim kurulu tarafından birlik kadrosunda görevli personel arasından yapılır.  Her sektör için ayrı sekreter belirlenebilir.

(7) Birim kooperatif tarafından yapılacak olan sektörel değişikliğe birim kooperatif yönetim kurulunca karar verilir. Gerekli işlemler danışma kurulu sekreterliğince yerine getirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma Kurulunun Oluşturulması ve İşleyiş Esasları

 

Danışma Kurulunun Oluşturulması Süreci ve İşleyişi

MADDE 7 – (1) Birim kooperatiflerin ağırlıklı faaliyet konuları birlik yönetim kurulunca belirlenir.

(2)  Birim kooperatiflerce ortaklar arasından birer aday belirlenerek Birlik Başkanlığına bildirilir.

(3)  Adaylar, ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve temsilciler arasından belirlenebilir.  

                                                                                                                                              

(4) Çalışma havzalarında sektör konusuna göre birlik yönetim kurulunca belirlenen sayıda, birim kooperatif tarafından bildirilen adaylar arasından sektörel kurul üyesi seçilir. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

(5)  Seçimlerde gizli oy açık tasnif yöntemi uygulanır. Ancak katılımcıların yarıdan bir fazlasının talebi ile açık oylama yapılabilir.

(6) Belirlenecek havzaların ve sektör delegesinin sayısında çalışma havzalarının ve üye sayılarının belirlendiği 37-İK.516-01 form nolu EK-1 tablo esas alınır.

(7)  Birlik yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilen kişiler danışma kurulunun doğal üyesi olarak görev yapar.

(8)  Sektörel kurul üyelerinin tamamı danışma kurulunu oluşturur.

(9)  Sektörel kurulların ilk yapacağı toplantıda sektör sözcüleri de belirlenir.

(10) Her havza veya ilçenin toplantısı ayrı ayrı yapılır.

(11) Danışma kurulunun oluşumunda her sektöre göre; ilçe bazında

0- 25 kooperatife kadar bir,

25-50 kooperatife kadar iki,

50 den fazlası için üç asil üye seçilir. Asil üye kadar da yedek kurul üyesi seçilir.

(12)  Danışma kurulunun görev süresi Birlik yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadardır. Birlik genel kurulunun yapıldığı tarihten itibaren 4 ay içerisinde danışma kurulu oluşturulmuş olur. Olağan üstü durumlar dikkate alınarak Yönetim kurulunca bu süre en fazla iki yıl uzatılabilir.

(13)  Danışma kurulunda görev alan kişiler sektörlerin sadece birisinde görev alabilirler.

(14) Yeni kooperatiflerin kurulmasında kooperatifin hangi sektörde yer alacağının tespiti, kuruluş gerekçeleri dikkate alınarak birlik tarafından yapılır.

(15) Sektörel faaliyetlerin yürütülmesinde ihtiyaç olması halinde alt sektörler oluşturulabilir.

(16) Sektörlere katılmasında fayda umulan kurum ve kuruluşlardan yönetim kurulunca temsilci talep edilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmeliğe Uyma Zorunluluğu

MADDE 8 – Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunluluğu, Birlik genel kurul kararlarına uyulması kapsamında değerlendirilir.

 

Yürürlük

MADDE 9 –  Bu Yönetmelik Birlik Genel Kurulunda alınan karar tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Revizyon yapılması halinde önerilen değişiklik teklifi genel kurulun onayına sunulur ve yönetmelik hükmü olarak uygulanır.

 

Geçici madde

MADDE 10 – 2015 yılı için oluşturulacak sektörel kurullar ve danışma kurulunun görevi, mevcut birlik yönetim kurulunun görev süresi bittiğinde sona erer.

 

Yürütme

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu yürütür. 

 

EK-1 37-İK.516-01 DANIŞMA KURULU HAVZA VE SEKTÖR DAĞILIM TABLOSU

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Wednesday the 28th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates