baslikyeni.jpg

İlimiz ekonomisine büyük katkı sağlayan ve kooperatif ortaklarının önemli gelir kaynaklarından biri olan hayvancılığın yükselişe geçtiği son günlerde üretilen sütlerde önemli bir artış söz konusudur. Konu ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TKDK İl Koordinatörü, Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü, konuyla ilgili Şube Müdürleri ve personelleri ile Birlik Başkanımız, Birlik Müdürümüz ve personellerimiz katılmıştır. Toplantıda hâlihazırda bulunan süt toplama merkezlerinin kapasiteleri, mevcut durumları hakkında bilgi verildikten sonra yeni açılacak süt toplama merkezler ve ihtiyaç duyulan soğutma tanklarının temini konusunda fikir alış verişinde bulunulmuştur. Ardından 05.06.2018 Salı günü toplantıya katılan yetkililerle birlikte mevcut stmler ziyaret edilerek yerinde tespitler yapılmış ve eksikliklerin biran önce giderilmesi konusunda karara varılmıştır.

SÜT TOPLAMA ZİYARETLERİ.

Slovenya Maribor Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan yardımcısı Dr. Silva Grobelnik Mlakar, İdari Personellerden Klavdija Rauter ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Sıcavıoğlu ile birlikte süt toplama merkezleri, yem tesisi ve laboratuvar gezildi. Yaptığımız faaliyetler hakkında bilgi verildi ve görüş alış verişinde bulunuldu.

2017 yılı olağan genel kurul toplantımız 05.05.2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Katılan tüm misafirlerimize ve ortaklarımıza teşekkürler....

 

 

S.S

KASTAMONU

 KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ GENEL KURULU

İLAN VE GÜNDEMİ

                                                                                                                                                

                   Birliğimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 18.04.2018 Çarşamba günü saat 13.00 de Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

             

                Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 05.05.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak olup aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 

                    

                                                                                                              YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                                  

Dilek ÖZDEMİR                   Erol AKAR

                                                                                                            Birlik Müdürü                  Birlik Başkanı

 

G Ü N D E M:

 

1-    Açılış ve saygı duruşu,

2-    Divan heyetinin oluşturulması ve tutanakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3-    2017 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve kurulların ibrası,

4-    Genel kurula katılan konukların konuşmaları,

5-    2017 yılı Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6-    2018 yılı bütçe teklifi, bütçe faaliyetleri uygulama esasları ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

7-    Birlik bilançosunda oluşan risturnun sermayeye ilavesinin görüşülerek karara bağlanması,

8-    Birlik hizmetleri için araç ve demirbaş alımı ile gayrı menkul alımı, satımı ve kiralanması, ipotek alınması, verilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-    Birim kooperatif ortaklarınca üretilen sütün pazarlanması, kooperatifler adına alıcı firmalarla sözleşme imzalanması, teminat alınması, borsa tescili ve muhasebe hizmetlerinin birlik tarafından yürütülmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10- Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, ilgili tebliğ ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak danışman çalıştırılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca birim kooperatif ortaklarına ödenecek olan süt,  hayvancılık ve tarımsal desteklemeler ile ilgili işlemlerin birlik tarafından yapılması, tarımsal desteklemeler konusunda getirilecek yeni uygulamaların gerçekleştirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12- Proje karşılığı kredi ve hibe destek veren Avrupa  Birliğine,  Birleşmiş Milletlere, Dünya Bankasına, Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme kurumuna, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’na (İFAD) ve diğer proje finans kuruluşlarına birlik ve kooperatifler adına uygun projeler hazırlanarak verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kredi veya hibenin tahsisi gerçekleştiğinde kullanılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13- Yönetim kuruluna ödenecek ücret ve yolluk miktarlarının görüşülerek karara bağlanması,

14- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Kastamonu Ormancılık Çalışma Grubunun 2018 yılı ilk toplantısı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 05.04.2018 tarihinde gerçekleşti. 

Toplantıya Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Hayati ÖZGÜR, Şube Müdürü İsmail ÇETİN, Milli Parklar adına Şube Müdürü Yalçın UYANIK, Batı Karadeniz Orman Mühendisleri Odası adına Erkan GAZİBEYOĞLU, Kastamonu Entegre ve Ağaç Sanayi adına Fabrika Direktörü Enüs KOÇ, Adem GENÇ ve Rüknettin TEKDEMİR ve Kastamonu Köy-Koop adına Yönetim Kurulu Başkanı Erol AKAR, Başkan Vekili Sedat Özcan ÖZDEMİR ve Orman Yüksek Mühendisi Özkan KAPUCU katıldılar.

Toplantıda TBMM Tarım ve Orman Komisyonunda bulunan, orman köylüsünü ve kooperatifleri yakından ilgilendiren 30, 34 ve 40. maddelerdeki yapılacak değişiklikler tartışıldı. Birlik olarak bu konuda orman köylüsünün ve kooperatiflerin ne gibi sıkıntılar yaşayabilecekleri üzerinde duruldu. Bu sıkıntılardan dolayı en büyük zararı Kastamonu olarak il ve ilçe  ekonomilerinin yaşayacağı belirtildi.

Ayrıca toplantıda Biomass Enerji Sistemlerinde odun ham maddesinin kullanılmasının çevreye ve ekonomiye vereceği zarardan bahsedildi. Bu konuda çalışma grubu olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülmesi kararı alındı.

 

Çalışma Grubu, Kastamonu ormancılığında ki yaşanan diğer problemler ve bunların çözüm önerileri tartışılarak toplantıya son verildi.

 

 

 Birliğimizce düzenlenen basın toplantısında ilimizde tarım,hayvancılık ve ormancılık alanında yaşanan sorunlar dile getirildi. İzlemek için tıklayın...

BASIN BÜLTENİ

İlimiz özelleştirmelerden en olumsuz etkilenen iller arasındadır. 1980’li yıllardan bu tarafa yapılan özelleştirmeler bölgemiz çiftçisinin mağduriyetine neden olmuş, diğer taraftan il ekonomisinde ciddi zafiyetler oluşturmuştur.

Bir mezbaha bile yapılmadan Et ve Balık Kurumu özelleştirilmiş, üretici yıllarca hayvan kestirmeye Adapazarı’na gitmek zorunda kalmıştır. Hatta yıllarca hayvan pazarı dahi yapılamamıştır.

                Süt Endüstrisi Kurumu özelleştirilmiş, taban fiyat uygulaması kaldırılmış, üretici doğrudan özel sektörün eline terkedilmiştir.

                Sümerbank Kendir Sanayi fabrikası, fabrika yapan fabrika konumunda iken özelleştirilmiş, SEKA’nın özelleştirilmesinin sonucu makinaları sökülerek taşınmış, fabrika bir enkaz yığını haline gelmiş, iç acıtan bir tablo oluşturmuştur. Bu güne kadar üretici için hiçbir alternatif gelir kaynağı da oluşturulamamıştır. Hatta yeniden kendir yetiştirilmesi gündeme gelmiştir.

                Tesislerin tamamı için özelleştirmekten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü tüm bu tesisler satılmış ve hiç biri üretime devam etmemiştir.

                Son günlerde gündemde olan şeker fabrikasının özelleştirilmesi gerçekleştiğinde, ilimizde çok daha acı bir tablo oluşacaktır. Hemen herkes tarafından gündeme getirilen tüm olumsuz sonuçların aynen gerçekleşeceği tartışmasızdır.

                Özelleştirmenin gerçek anlamı işletmenin sürdürülebilirliğinin yanında daha verimli işletilmesi mantığına dayanmış olmasına rağmen bizde “Sat Kurtul Ne Olursa Olsun” veya daha fazla rant elde etme gibi bir düşünceyle hareket edilmektedir.

                Kamuoyuna belki yeterince anlatılamayan çok daha önemli özelleştirme yasa tasarısı şu anda TBMM gündeminde olup Tarım ve Orman Komisyonunda görüşülmektedir. Yakın bir zamanda meclis genel kuruluna sunulacak olan yasa tasarısı onaylandığında orman köylüsüne ve kooperatiflerine, Anayasa ve yasalarla verilmiş olan tüm hakların geri alınması söz konusu olacaktır.

                Bundan daha da önemlisi, orman üretim hakkının uzun yıllar boyunca ulusal veya uluslararası firmalara ihaleli satışını mümkün kılacak yasal düzenlemelere gidilmek istenmesidir.

                Tüm bu özelleştirmelerin sonucunda oluşan tablo, Kastamonu çiftçisinin ve ekonomisinin önemli kayıplara uğradığı ve uğramaya devam ettiği gerçeğidir.

                Dünden bu güne yapılan özelleştirmelerin yerine ikame kaynak ve istihdam alanı yaratamamışken şeker fabrikası ve orman üretim hakkının ihale ile satışının gerçekleşmesi sonucu oluşacak tablo, onarılması mümkün olamayacak yaralar açacaktır.

                Bu kadar gelir ve istihdam kaynakları kesildikten sonra ne genç çiftçi ne 300 koyun ne de desteklemeler köyden kopuşu durduramayacağı gibi üretim artışını ve devamlılığını da sağlamayacaktır.

                Özelleştirmelerde yanlış hesaplamalar yapılmaktadır. Şeker fabrikasının veya orman işletmesinin bilançosunun analizi yapılarak Kar/zarar hesabı yapılmaktadır. Hâlbuki tümüyle, tüm sektörleriyle Kastamonu ekonomisine etkilerine bakarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Saygılarımızla   29.03.2018

                                                                                                              Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                             Erol AKAR

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Friday the 17th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates