baslikyeni.jpg

MİSYONUMUZ 

Ortaklarımızın üretmiş oldukları ürünlerin pazar alanlarını genişleterek katma değerlerini artırmak, 

Piyasadaki fırsatları herkesten önce belirlemek, yaratmak ve elde etmek,

Ortakların ve tüketicilerin memnuniyetini sürekli olarak aşmak, tedarikin ve pazarlamanın her aşamasında kalite ve standartları sağlamak, 

Ürün işleme, girdi temini ve ürün pazarlanması için alanında modern teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli güncellenen eğitimler ile nitelikli insan kaynaklarımızın ekip ruhu içinde çalışmasını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslar Arası  Standartlarda Referans Kaynağı Olmak

 

İLKELERİMİZ

Kooperatifçilik ilkeleri ilk olarak 1937 yılında Uluslararası Kooperatifler Birliği (International Cooperative Alliance-ICA)tarafından mutlak ve ikinci derece ilkeler olarak saptanmış ve birlik tarafından mutlak ilkelerin (serbest giriş, demokratik yönetim,işletme fazlalarının oranlı olarak dağıtılması) zorunlu hale getirilmiştir. Uluslararası Kooperatifler Birliğinin 23 Eylül 1995tarihinde İngiltere'nin Manchester kentinde toplanan 31. Uluslararası Kooperatifler Birliği Kongresi'nde günümüzde uygulanan 7 ilkeonaylanmıştır. Bu ilkeler şunlardır:

 

 Gönüllü ve serbest giriş

 Ortağın demokratik yönetimi

 Ortağın ekonomik katılımı

 Özerklik ve bağımsızlık

 Eğitim, öğretim ve bilgilendirme

 Kooperatifler arası işbirliği

 Toplumsal sorumluluk

 

Gönüllü ve Serbest Giriş;

Kooperatiflere gerçek ve tüzel kişiler ortak olarak, kendi hür iradeleriyle girebilirler. Ortakalımlarında cinsiyet, dil, din, ırk, siyaset ve sosyal ayrımlar yapılamaz. Gönüllü ve serbest giriş ilkesi her isteyenin her istediğikooperatife üye olabileceği anlamına da gelmez. Kooperatifler tabi oldukları yasaları dikkate alarak kooperatifin amacı, çalışmakonusu, ortaklık sıfatını kazandıran ya da kaybettiren durum ve koşullar vb. hükümleri kuruluş aşamasında bir ana sözleşmehazırlayarak belirtir.

 

Ortağın Demokratik Yönetimi;

Kooperatiflerde her ortak eşit oy hakkına sahiptir. Kooperatifte yönetim organları ortaklararasında yapılan oylama ile seçilir. Kooperatif ortakları seçilmiş yöneticileri eleştirebilir, hatta onları değiştirebilir. Gerekortakların yönetim ve denetim kurullarını seçmesi, gerekse onları eleştirmesi hatta değiştirme yetkisinin olması kooperatiflerindemokratik yönetiminin bir sonucudur.

 

Ortağın Ekonomik Katılımı;

Kooperatiflerin yılsonunda elde ettikleri faaliyet sonucunda elde edilen gelir veya gider fazlasınaortaklar eşit şekilde katılır.

 

 

 

Özerklik vc Bağımsızlık;

 Kooperatifler kendine özgü bir yasası (1163 Nu.lu Kooperatifler Kanunu) olması itibariyle özerkkuruluşlardır. Bazı durumlarda Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun bazı hükümleri uygulansa dakooperatif lerin kuruluşlarından dağılmalarına kadar tüm işlemler Kooperatifler Kanunu'nda belirtilmiştir; bu da kooperatiflereözerklik kazandırmaktadır. Kooperatiflerin yönetim ve denetimlerinin ana sözleşmelerinde belirlenen hükümler dahilinde karşılıklıyardım ve dayanışma içerisinde yürütülmesi bağımsız bir kuruluş olduğunun göstergesidir.

 

Eğitim Öğretim vc Bilgilendirme;

Kooperatiflerin başarıya ulaşması için kooperatifi yönetenlerin, ortaklarının ve halkınkooperatifçilik hakkında bilgili olmaları gerekir. Oykullanacak, kooperatif yöneticilerini seçecek, yeri geldiğinde eleştirecek, hatta değiştirecek ve fikir verecek olan ortakların tüm bunları yerine getirebilmeleri için kooperatifçilik hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekir. Kooperatiflerin yönetim organlarının, yükümlülüklerinin ve görevlerinin neler olduğu bilindiği sürece faydasağlanabilir. Bu nedenle ortakların ve halkın kooperatifçilik hakkında bilgilendirilmesi ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır.

 

Kooperatifler Arası İç Birliği;

Kooperatifler kendi aralarında yardımlaşmak amacıyla örgütlenebilirler. Ülkemizdekikooperatifler Türkiye'yi Kooperatifler Birliği Merkezi çatısı altında toplanmıştır. Aynı konu üzerinde çalışan kooperatifler kendiaralarında kooperatifler birliğini oluşturabilirler. Bu sayede kooperatifler, ortaklarına daha fazla ve daha etkili hizmet sağlayacak aynı zamanda da ulusal ve uluslararası düzeyde kooperatifçilik hareketinin güçlenmesine katkıda bulunacaklardır. Kooperatifler, işbirliği yaparak ulusal düzeyde büyük aracı, tefeci, sanayici ve holdinglerle; uluslararası düzeyde ise çok uluslu şirketlerle rekabet edebilir.

 

Toplumsal Sorumluluk;

Kooperatifler, ortaklarının gereksinimlerini ön planda tutarken diğer yandan da içinde bulundukları toplumun çıkarlarını gözetmelidir. Ayrıca kooperatifler, çevrenin korunması için de gereken önlemleri almakla sorumludur. Bu ilkenin bir gereği olarak kooperatifler, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmalarını sağlamak ve korumak için de çalışmalıdırlar.

 

 

 Kooperatifçilik ruhunu koruyup geliştirmek

 Ekip çalışmasını desteklemek

 Yenilikçi yönetim anlayışı ile çalışmak

 Kalite ve güvenirliliği sürdürmek

 Eşitlik

 Şeffaflık

 Sağlıklı ve doğal yeni ürünler geliştirmek

 Kalite kontrol çalışmalarında etkin bir rol oynamak

 Üretene, çalışana, tüketene saygılı olmak

 Müşteri odaklılık

 Çevreye duyarlı olmak

 Değişime ve gelişime açık bir yapıda olmak

Ar – Ge çalışmalarına önem vermek

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Thursday the 8th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates